Algemene voorwaarden

Op de naailessen, opleidingen en workshops zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde aanmeldingsformulier en betaling van de eerste lesmaand. De datum van ontvangst van de eerste maand lesgeld geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail.

Toelating en selectie

Studio OLALOLA bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en kunnen de overige aanmelders zich, indien gewenst, laten plaatsen op de wachtlijst.

Cursusjaar en afmelden en inhalen bij verzuim

Het cursusjaar loopt van de eerste volle week van september t/m de laatste volle week van juni. Tijdens schoolvakanties vindt er geen les plaats. Bij verzuim dient de cursist zich minimaal 24 uur voor de aanvang van de les af te melden bij de docent. Verzuimde lessen kunnen worden ingehaald mits dit organisatorisch mogelijk is. Is het organisatorisch niet mogelijk dan vervallen de verzuimde lessen na het cursusjaar.

Kosten en betaling

De prijzen staan op de website vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. De lessen zijn vrijgesteld van BTW. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Het cursusgeld wordt maandelijks per bank voldaan. Het cursusgeld dient uiterlijk op de eerste datum van de betreffende maand te zijn overgemaakt.

Annulering en tussentijdse beëindiging

Binnen 14 dagen na inschrijving kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk te geschieden. Als binnen de bedenktijd het cursusgeld is voldaan dan wordt het cursusgeld binnen 14 dagen teruggestort.

Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd van de naailessen en opleidingen is de cursist verplicht het eerstvolgende maandbedrag te betalen. Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd van een workshop is de cursist verplicht het volledige bedrag te betalen.

Intellectueel eigendom

Studio OLALOLA betracht de nodige zorgvuldigheid bij het samenstellen en controleren van instructiemateriaal voor workshops en zal alles doen om fouten hierin te voorkomen. De door studio OLALOLA geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de cursist zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt. De cursist is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling. In geval van naamsvermelding van studio OLALOLA of van derden bij geleverde producten, is de cursist niet gerechtigd deze te verwijderen.  

Cursusmateriaal Mode op Maat

Wanneer de cursist een opleiding van Mode op maat volgt dan is de cursist verplicht de bij de cursus of het cursusjaar behorende cursusmateriaal aan te schaffen. De gebruikte lesboeken worden uitgegeven door Mode op maat. Het cursusmateriaal wordt besteld na betaling van het cursusmateriaal en wordt uitgereikt tijdens de les. De prijzen van de verplichte boeken zijn vastgesteld door Mode op maat en zijn te vinden op de website van deze organisatie. Het boekengeld wordt voor aanvang van de opleiding betaald. Alle boeken en materialen moeten door de cursist worden aangeschaft en zijn derhalve eigendom van de cursist.

Overmacht

Studio OLALOLA behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. Ingeval van ziekte zal worden gezocht naar vervangende data voor de gemiste lessen binnen het desbetreffende cursusjaar. Studio OLALOLA behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmelding voor een cursus de cursus te verzetten naar een andere datum. Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt studio OLALOLA geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.

Rente en kosten

Indien het verschuldigde cursusgeld en/ of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt er een aanmaning verstuurd. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van studio OLALOLA dan is de cursist in gebreke en kan studio OLALOLA de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten die zijn voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.

Ontbinding

Studio OLALOLA is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Aansprakelijkheid

Medewerkers van studio OLALOLA geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten. Studio OLALOLA aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Persoonsgegevens

Wij houden ons aan de wet persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandelingen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.